Prikuplja statistička izvješća o zdravlju i zdravstvu na razini županije, vrši socijalno medicinska istraživanja relevantna za ocjenu i procjenu zdravstvenog stanja pučanstva i zdravstvenih potreba te načina njihovog korištenja.
Organizira i provodi zdravstveno odgojne aktivnosti te analizira i predlaže mjere i nositelje ovih aktivnosti, vrši zdravstveno aplikativna istraživanja, kontinuirano ili prema potrebi, te obavlja i druge poslove koje im povjerava županija, organi vlasti i lokalne samouprave i druge fizičke i pravne osobe. Ocjenjuje javno zdravstveni značaj pojedinih laboratorijskih nalaza iz područja ekologije te njihov utjecaj na zdravstveno stanje pučanstva i predlaže adekvatne mjere za uklanjanje njihovog utjecaja na zdravlje. Analizira i sintetizira sve relevantne, masovne pojave u svezi s zdravljem i zdravstvom prema programu i interesu radi donošenja operativnih i razvojnih odluka, sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva, vodi javno-zdravstvene registre.

U sastavu Službe za javno zdravstvo su:

Odjel za sociomedicinska istraživanja i organizaciju zdravstvene zaštite

Godišnje se izdaje publikacija "Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Osječko-baranjskoj županiji". Prikupljeni i obrađeni podatci dostavljaju se Hrvatskomu zavodu za javno zdravstvo u zakonski propisanim rokovima.

Odjel za zdravstveni odgoj

Rad na promicanju zdravlja, posebno kod odraslog pučanstva i djece. Poticanje usvajanja informacija kojima je svrha promicanje zdravoga načina života,sprječavanje nastanka bolesti ili njeno rano otkrivanje.
Suradnja sa djelatnicima u zdravstvu: pružanje metodološke pomoći, sudjelovanje u planiranju i programiranju zdravstvenoodgojnih mjera i pružanje tehničke potpore u kreiranju i izdavanju brošura, letaka, plakata i drugog zdravstveno-odgojnog materijala.

Voditelj službe:

Tibor Santo,dr.med., specijalist socijalne medicine