Djelatnost:

Mikrobiološke analize hrane za ljude u svim fazama proizvodnje i distribucije, hrane za životinje, predmeta opće uporabe (predmeti koji dolaze u dodir s hranom, kozmetika i dr.), kontrola mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (uzimanje uzoraka i briseva). Laboratorij radi i peludnu analizu meda.

 

Voditelj:         Mirela Šimović, dipl.ing.preh.teh, univ.spec.techn.aliment.

e-mail:            mirela.simovic@yahoo.co.uk

Telefon:         +385 31 225 785

                    +385 31 225 784


ZAHTJEV ZA PONUDU / ANALIZU

 

A K C I J A!
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA MEDA I ODREĐIVANJE UDJELA PELUDNIH ZRNACA U MEDU