Prikuplja statistička izvješća o zdravlju i zdravstvu na razini županije, vrši socijalno medicinska istraživanja relevantna za ocjenu i procjenu zdravstvenog stanja pučanstva i zdravstvenih potreba te načina njihovog korištenja.
Organizira i provodi zdravstveno odgojne aktivnosti te analizira i predlaže mjere i nositelje ovih aktivnosti, vrši zdravstveno aplikativna istraživanja, kontinuirano ili prema potrebi, te obavlja i druge poslove koje im povjerava županija, organi vlasti i lokalne samouprave i druge fizičke i pravne osobe. Ocjenjuje javno zdravstveni značaj pojedinih laboratorijskih nalaza iz područja ekologije te njihov utjecaj na zdravstveno stanje pučanstva i predlaže adekvatne mjere za uklanjanje njihovog utjecaja na zdravlje. Analizira i sintetizira sve relevantne, masovne pojave u svezi s zdravljem i zdravstvom prema programu i interesu radi donošenja operativnih i razvojnih odluka, sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva, vodi javno-zdravstvene registre.

U sastavu Službe za javno zdravstvo su:

Odjel za sociomedicinska istraživanja i organizaciju zdravstvene zaštite

  • izrada pokazatelja kvalitete rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (kadrovska struktura, posjeti i pregledi, morbiditet, prevencija bolesti itd.);
  • stručno-metodološke upute za provođenje evidentiranja rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;
  • izrada pokazatelja rada u Općoj županijskoj bolnici Našice i KBC Osijek (kadrovska struktura, godišnja zauzetost kreveta, dani bolničkog liječenja, prosječna duljina liječenja, iskorištenost krevetnih kapaciteta, mortalitet, morbiditet itd.);
  • stručno-metodološke upute za provođenje evidentiranja rada u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti; Navedeni pokazatelji dobivaju se statističkim istraživanjima koja obuhvaćaju:
    • podatke o bolesnicima liječenim u stacionarnima zdravstvenim ustanovama - iz svih bolnica prikupljaju se i obrađuju podatci o liječenim osobama na propisanim izvještajnim obrascima ili na disketama;
    • podatke o radu i utvrđenim bolestima / stanjima u zdravstvenim ustanovama i u ordinacijama privatne prakse - iz svih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija primarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite prikupljaju se i obrađuju podatci o zdravstvenoj ustanovi, broju osoba koje su se koristile zdravstvenom zaštitom, broju posjeta i pregleda, broju utvrđenih bolesti, preventivnom radu itd.;
  • mortalitetnu statistiku - kontrola kvalitete podataka (osnovnoga uzroka smrti) iz Potvrde o smrti Prikupljeni podatci, obrađeni i analizirani, izdaju se kao stručna izvješća o uzrocima smrti, bolnički liječenim pacijentima, radu zdravstvenih ustanova, organizacijskoj strukturi, djelatnicima u zdravstvu, radu i utvrđenome morbiditetu u primarnoj i polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, što mogu dobiti na uvid svi koji u procesu prikupljanja podataka sudjeluju.

Godišnje se izdaje publikacija "Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Osječko-baranjskoj županiji". Prikupljeni i obrađeni podatci dostavljaju se Hrvatskomu zavodu za javno zdravstvo u zakonski propisanim rokovima.

Odjel za zdravstveni odgoj

Rad na promicanju zdravlja, posebno kod odraslog pučanstva i djece. Poticanje usvajanja informacija kojima je svrha promicanje zdravoga načina života,sprječavanje nastanka bolesti ili njeno rano otkrivanje.
Suradnja sa djelatnicima u zdravstvu: pružanje metodološke pomoći, sudjelovanje u planiranju i programiranju zdravstvenoodgojnih mjera i pružanje tehničke potpore u kreiranju i izdavanju brošura, letaka, plakata i drugog zdravstveno-odgojnog materijala.

Voditelj službe:

doc.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva