Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Služba za zdravstvenu ekologiju

   

  Zdravstvena ekologija proučava utjecaj kemijskih, fizikalno-kemijskih, bioloških i mikrobioloških čimbenika okoliša na ljudsko zdravlje. Preventivne aktivnosti zdravstvene ekologije utječu na sprječavanje bolesti koje mogu biti povezane s kontaminacijom okoliša. Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirani je ispitni laboratorij prema normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1183. Popis akreditiranih metoda dostupan je na web stranici Hrvatske akreditacijske agencije (http://www.akreditacija.hr/registar). Služba za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije ovlaštena je od strane:

  • Ministarstva poljoprivrede za ispitivanja hrane i hrane za životinje
  • Ministarstva zdravstva za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe
  • Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne, površinske i podzemne vode te sedimenta u površinskim vodama).

  Cilj Službe za zdravstvenu ekologiju je provedba analitičkih postupaka ispitivanja u uvjetima i tehnikama koji daju najpouzdanije rezultate, ispunjavanje zahtjeva Naručitelja te stjecanje povjerenja Naručitelja u rezultate ispitivanja.

  Služba za zdravstvenu ekologiju:

  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju
  • prati, proučava i ocjenjuje kakvoću površinske, podzemne i otpadne vode te sedimenta
  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnosti i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu
  • prati i ocjenjuje  zdravstvenu ispravnosti  hrane za životinje
  • prati, analizira i ocjenjuje alergenu pelud u zraku
  • provodi mikrobiološke analize zraka
  • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće objekata u lancu hrane
  • obavlja usluge nutricionističko savjetovališta

  Također sudjeluje:

  • u stručnim i znanstvenim istraživanja,
  • u edukaciji na Tečaju higijenskog minimuma,
  • u edukaciji učenika, studenata i stručnog kadra po zahtjevu,
  • u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite

  Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju objavljuju se savjeti vezani uz sanaciju vode iz individualnih vodoopskrba.

  Služba za zdravstvenu ekologiju sastoji se od četiri Odjela:

  Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe –zaštita zdravlja potrošača od zaraznih bolesti te opskrba zdravstveno ispravnom i sigurnom  hranom glavni je zadatak Odjela za mikrobiologiju hrane i premeta opće uporabe  Službe za zdravstvenu ekologiju pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. U svrhu sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti porijeklom iz hrane u Odjelu za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe provodi se kontrola mikrobiološke ispravnosti hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe u svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i skladištenja kao i kontrola mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama. Laboratorij za mikrobiologiju hrane Službeni je laboratorij koji provodi analizu hrane u svrhu monitoringa prema zahtjevima nadležnih tijela te sudjeluje u epidemiološkim izvidima tijekom trovanja uzrokovanog hranom.

  Laboratoriji:

  • Laboratorij za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
  • Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

  Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka – u cilju zaštite zdravlja ljudi, Odjel provodi ispitivanja voda i zraka sukladno važećim zakonima, propisima i normiranim metodama. U laboratorijima se provode kemijske, fizikalno-kemijske, mikrobiološke I biološke analize voda za ljudsku potrošnju, bazenskih, mineralnih, izvorskih i stolnih voda, voda za kupanje, površinskih, podzemnih, otpadnih voda i sedimenta. Također se provode mjerenja koncentracije alergene peludi u zraku.

  Ispitivanja se provode u svrhu:

  • Monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
  • Monitoringa zdravstvene ispravnosti bazenske vode
  • Ocjene zdravstvene ispravnosti materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju
  • Ishođenja uporabne dozvole (tehnički prijemi)
  • Dokazivanja minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za objekte u ugostiteljstvu
  • Ispitivanja unutar HACCP sustava
  • Službene kontrole sanitarne inspekcije
  • Monitoringa kakvoće vode za kupanje
  • Monitoringa kakvoće površinskih i podzemnih voda
  • Ishođenja okolišnih i vodopravnih dozvola te kontrole emisija otpadnih voda
  • Monitoringa alergene peludi u zraku
  • Praćenja pojavnosti legionela s ciljem smanjenja rizika od legionarske bolesti

  Laboratoriji:

  • Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja
  • Laboratorij za otpadne vode
  • Laboratorij za mikrobiologiju voda
  • Laboratorij za aerobiologiju i biologiju voda

  Odjel za fiziologiju prehrane, nutricionizam i uzorkovanje –U laboratoriju za fiziologiju prehrane se provode fizikalno-kemijske analize hrane i predmeta opće uporabe sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama. Analize obuhvaćaju određivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane i jakih alkoholnih pića, izradu nutritivne tablice proizvoda, energetsku vrijednost gotovih obroka i zdravstvenu ispravnost predmeta opće uporabe (kantice, posude i ostali predmeti od plastike i keramike, papiri, detergenti, kozmetika, te ostali predmeti koji dolaze u doticaj s hranom, vodom i sluznicom čovjeka).

  Unutar nutricionističkog savjetovališta pružaju se usluge individualnog i grupnog savjetovanja (interaktivne radionice ili webinar-i) o pravilnoj prehrani,  mjerenje sastava tijela i interpretacija rezultata, individualni i grupni planovi prehrane, testovi intolerancije na 44 i 88 namirnica. Savjetovalište vode stručne osobe iz područja nutricionizma i znanosti o hrani.

  Odjel provodi  uzorkovanje uzoraka svih vrsta voda (voda za ljudsku potrošnju,  podzemne vode, površinske vode, otpadne i oborinske vode, vode za kupanje i rekreaciju, tehnološke vode), sedimenta, hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe uključujući terenski i laboratorijski rad.

  Laboratoriji:

  • Laboratorij za kvalitetu hrane, fiziologiju prehrane i nutricionizam
  • Laboratorij za predmete opće uporabe
  • Laboratorij za rad na terenu

  Odjel za zajedničke analitičke tehnike –u laboratorijima se provode analize organskih polutanata, metala, aniona i kationa u vodi (voda za ljudsku potrošnju, bazenska, podzemna, mineralna, izvorska, stolna, površinska i otpadna voda). Također se provode analize organskih polutanata i metala u hrani i predmetima opće uporabe (posude i ostali predmeti od plastike i keramike, papiri, kantice, te ostali predmeti koji dolaze u doticaj s hranom) sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama.

  Odjel je opremljen suvremenom opremom: metoda plinske (GC) i tekućinske kromatografije (HPLC, ionska kromatografija), metoda atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS) i spektrometrije masa s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) na kojima se provode akreditirane i validirane metode.

  Laboratoriji:

  • Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
  • Laboratorij za kromatografiju

  Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, u narednoj poveznici  Mikrobiološka ispravnost bunarske vode objavljujemo savjete vezane uz sanaciju vode iz individualnih vodoopskrba.